اتصالات متداول در سیستم‌های CFT شامل سه اتصال دیافراگم خارجی، دیافراگم عبوری و دیافراگم داخلی (ورق پیوستگی) می‌شود که در ادامه به بررسی این اتصالات می‌پردازیم.

 
اتصال‌های

اتصالات دیافراگم خارجی (Outer Diaphragm)

در اتصال دیافراگم خارجی، از ورق‌های محاط بر ستون در راستای بال‌های تیر متصل استفاده می‌شود. چالش‌های استفاده از این سیستم، لزوم یکسان بودن ارتفاع جان تیرها در چهار طرف اتصال، نیاز به جوش شیاری با نفوذ کامل در کارگاه، خط جوش زیاد، جوشکاری در ناحیه ضعیف ستون، کاهش فضای بازشوی آسانسور، و در کل کاهش فضای مفید پلان ساختمان به دلیل امکان اجرای ورق دیافراگم خارجی و رعایت درز انقطاع، است.

اتصالات دیافراگم عبوری (Through Diaphragm)

در اتصال دیافراگم عبوری، ستون در محل اتصال بریده شده و به سه قسمت تقسیم می‌شود. در ادامه دیافراگم‌ها در تراز بال‌های تیرها و در محل بریدگی ستون قرار گرفته و به ستون جوش می‌شوند. از چالش‌های استفاده از این سیستم، نیاز به قطع ستون در هر طبقه و از بین بردن یکنواختی ستون، صعوبت اجرا، امکان عبور بتن از سوراخ میانی دیافراگم، لزوم یکسان بودن ارتفاع جان تیرها در اتصال، نیاز به تعداد زیادی خط جوش و لزوم استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل در کارگاه می‌باشد

اتصالات دیافراگم داخلی (Inner Diaphragm)

متداول‌ترین سیستم در اجرای اتصالات مربوط به ستون‌های پرشده با بتن، استفاده از اتصال مستقیم تیر به ستون با جوش شیاری با نفوذ کامل به همراه ورق پیوستگی سوراخ‌دار همراستا با بال‌های تیرهای متصل به ستون است که تحت عنوان دیافراگم داخلی شناخته می شود. بعد سوراخ در این سیستم باید به اندازه‌ای باشد که امکان عبور بتن به راحتی وجود داشته باشد. اگرچه در این نوع اتصال، جوشکاری بعد چهارم ستون و امکان عبور بتن از سوراخ میانی ورق پیوستگی، از چالش‌ها محسوب می‌شود اما نسبت به دو اتصال دیگر از مقبولیت بیشتری برخوردار است.

اتصال پیچ‌های عبوری با ورق‌های انتهایی (CFTB)

به دنبال گسترش استفاده از مقاطع فولادی پرشده با بتن (CFT‌) و چالش‌های موجود در رابطه با اتصالات تیر به ستون این مقاطع، سیستم سازه‌ای نوینی با عنوان CFTB‌ توسط سازان به طور انحصاری ارائه شده است.

سیستم سازه‌ای CFTB، سیستمی متشکل از ستون‌های پرشده با بتن به همراه اتصال خمشی ورق انتهایی است. نوآوری این سیستم استفاده از پیچ‌های میان‌گذر به جای ورق‌ها و دیافراگم‌ها در اتصالات متداول ستون‌های CFT است.

there is always a solution on SAZAN

تمامی حقوق این وب‌سایت محفوظ و در اختیار شرکت مقاوم المان‌ سازان می‌باشد.