مزایای ستون‌ CFT

قسمت فولادی این ستون‌ها می‌تواند به عنوان قالبی همیشگی برای بتن عمل کنند و با تحمل مقداری از بار وارده قبل از گیرش کامل بتن، سرعت ساخت سازه را افزایش دهند. در این بین مقطع فولادی برای بتن محصورشدگی نیز ایجاد می‌کند و در مقابل، بتن کمانش موضعی مقطع فولادی را به تأخیر می‌اندازد و رفتار آن را بهبود می‌بخشد. ظرفیت باربری، شکل‌پذیری، جذب انرژی و مقاومت در برابر آتش برای ستون‌های پرشده با بتن در مقایسه با مقاطع فولادی توخالی افزایش می‌یابد. علاوه بر این از لحاظ معماری و فضای مفید پلان، سیستم‌های دارای ستون‌های CFT، شرایط بهتری فراهم می‌کنند.

روند افزایش استفاده از ستون‌های مرکب در ساختمان‌های بلند
 

مصالح مورد استفاده در ساختمان‌های بلند بیش از ۲۰۰ متر در سال ۲۰۱۹
مصالح مورد استفاده در ۱۰۰ ساختمان بلند جهان در دهه‌های مختلف
دیاگرام اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی برای ستون‌های پرشده با بتن و ستون‌های فولادی توخالی
مصالح مورد استفاده در ساختمان‌های بلند بیش از ۲۰۰ متر در سال ۲۰۱۹

نمونه ساختمان‌های ساخته شده با ستون CFT


تمامی حقوق این وب‌سایت محفوظ و در اختیار شرکت مقاوم المان‌ سازان می‌باشد.