ارتباطات پایدار در سازان، زمینه ساز پیشرفت

پیرو دو دلیل عمده؛ شرایط سال‌های اخیر حاکم بر کشور و یا ارتقای علمی، برخی از همکاران ما از کشور به دیگر نقاط جهان مهاجرت کرده‌اند. اما این فاصله جغرافیایی نه تنها پیوند ما در سازان را نگسسته بلکه باعث گسترده شدن فعالیت‌ها و ایجاد بعد بین المللی مجموعه نیز گردیده است.

هم اکنون سه دفتر فعال در قاره امریکا در حال ایجاد تجربیاتی نو برای سازان هستند، از اثرات تندبادهای امریکای شمالی تا دیوارهای برشی چوبی، معادلاتی هستند که روزانه به پایگاه دانش سازان افزوده می‌گردند.

گسترش ارتباطات بین‌المللی
دفتر تورنتو، کانادا

5409 Yonge St, Unit #216, North York, ON M2N 5R6

Tell:+1 289-597-0455

دفترهای فعال سازان

تمامی حقوق این وب‌سایت محفوظ و در اختیار شرکت مقاوم المان‌ سازان می‌باشد.